CBD a choroby oczu

Konopie a zaburzenia i choroby narządu wzroku
Choroby narządu wzroku bezpośrednio powiązane ze stresem oksydacyjnym obejmują choroby siatkówki takie jak jaskra, zapalenie błony naczyniowej, zwyrodnienie plamki żółtej oraz retinopatia cukrzycowa.

Stres oksydacyjny występuje w przypadku, gdy organizm ludzki wywołuje aktywną odpowiedź zapalną w celu zniwelowania uszkodzenia w wyniku urazu bądź infekcji, poprzez aktywację komórek mikrogleju i uwolnienie makrofagów.

Jednakże aktywacja komórek mikrogleju oraz makrofagów jest także powiązana z uwalnianiem glutaminianu, reaktywnych związków tlenu (ROS), tlenku azotu (NO) oraz czynnika martwicy nowotworu (TNF), powodując nasilenie stanu zapalnego, niszczenie naczyń oraz biodegradację. Zespoły metaboliczne oddziałują negatywnie na zdrowie układu narządu wzroku, zwiększając zachorowalność na zależne od wieku odmiany zaćmy, jaskrę, makulopatię oraz retinopatię cukrzycową.

Najnowsze badania nad CBD podkreślają jego właściwości blokowania reakcji stresu oksydacyjnego związanego z aktywacją komórek mikrogleju, redukujące uszkodzenia związane z odpowiedziami zapalnymi. Ponieważ zrównoważony układ endokannabinoidowy pozostaje w bezpośrednim związku ze zdrowiem metabolicznym, sugeruje się leczenie terapeutyczne za pomocą fitokannabinoidów w celu zapobiegania występowaniu niektórych zaburzeń układu narządu wzroku.

Jaskra

Jaskra oznacza szereg zaburzeń narządu wzroku powiązanych z nierównowagą ciśnienia wewnątrz-gałkowego, a także z powiązaną utratą komórek zwojowych siatkówki, uszkodzeniem nerwów oraz utratą wzroku prowadzącą do możliwej ślepoty. Prace badawcze wskazują, że uwalnianie nadmiaru glutaminianu, stanowiącego istotny neuroprzekaźnik występujący prawidłowo w komórkach zwojowych siatkówki, powoduje toksyczność niedokrwienną oraz śmierć komórkową.

CBD wykazuje obiecujące rezultaty jako niepowodujący stanu nietrzeźwości antyoksydant dzięki zmniejszaniu produkcji reaktywnych związków tlenu (ROS). W badaniach tych CBD wydaje się chronić przed glutaminianopochodnym urazem siatkówki, zapobiegając formowaniu się nadtlenków lipidów, związków azotynów i azotanów oraz nitrotyrozyny, stanowiących fizjologiczną bazę dla rozwoju jaskry.

Co więcej, jako że końcowa faza rozwoju jaskry prowadząca ostatecznie do postępującej utraty wzroku jest spowodowana selektywnym zamieraniem komórek zwojowych siatkówki wskutek apoptozy, korzyści terapeutyczne mogłyby być osiągalne poprzez zastosowanie substancji zapobiegających apoptozie oraz śmierci komórek zwojowych siatkówki.

Najnowsze badania udokumentowały neuroprotekcyjne właściwości kannabinoidów w terapii jaskry. Skuteczność powtarzalnych dawek wydaje się zmniejszać ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz skutecznie spowalniać procesy neurodegeneratywne i apoptotyczne. Przedstawione rezultaty także wskazują na możliwe zastosowanie terapeutyczne CBD w leczeniu jaskry.

Zapalenie błony naczyniowej

Zapalenie błony naczyniowej obejmuje grupę schorzeń zapalnych narządu wzroku, którym towarzyszy obrzęk oraz niszczenie tkanki prowadzące do utraty wzroku bądź ślepoty. W miarę jak choroba zajmuje błonę naczyniową oka, uszkodzeniu ulegają także inne komponenty fizjologiczne takie jak soczewki, siatkówka, nerw wzrokowy oraz ciało szkliste.

Niektóre badania wykazały, że zapalenie wewnętrznego odcinka błony naczyniowej (powiązane z chorobami reumatologicznymi i zakaźnymi), zapalenie pośredniego odcinka błony naczyniowej (powiązane z sarkoidozą oraz stwardnieniem rozsianym), zapalenie tylnego odcinka błony naczyniowej (powiązane z zapaleniem splotu naczyniówkowego i chorobami zakaźnymi), oraz rozlane zapalenie błony naczyniowej (powiązane z chorobą Behceta) wydają się pozytywnie odpowiadać na przeciwzapalne efekty CBD. CBD wykazało właściwości neuroprotekcyjne względem stanu zapalnego błony naczyniowej poprzez blokowanie stresu oksydacyjnego oraz redukcję niszczącego działania endotoksyn. Rezultaty te mogą sugerować wykorzystanie CBD w zapobieganiu stanom zapalnym błony naczyniowej powiązanym z chorobami autoimmunologicznymi i zakaźnymi.

Zwyrodnienie plamki żółtej

Aktywacja mikrogleju siatkówki zwiększa uszkodzenie tkanki oraz zwyrodnienie plamki żółtej spowodowane zaburzeniami o charakterze zapalnym. Niektóre badania wykazały, że CBD mogłoby zapewnić skuteczne działanie neuroprotekcyjne i przeciwzapalne, sugerując możliwe przyszłe zastosowanie w prewencji i terapii zwyrodnienia plamki żółtej.

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa jest powiązana z niszczeniem bariery krew-siatkówka oraz procesem zamierania komórek zwojowych siatkówki, którego kulminacja polega na utracie wzroku. Dysregulacja metabolizmu glukozy, która jest charakterystyczna dla cukrzycy